Zakharov Evgenii

Zakharov Evgenii
  • Contest: Arctic biodiversity
  • Note: Tundra swimmer
  • Locate: Lake Rauchuvagytgyn, Chukotka
  • City: Якутск
  • Comment: A large northern reindeer crosses Lake Rauchuvagutgyn, Chukotka